Smernica 003/2015 UHK BBSK – Informácia

V Domove dôchodcov a DSS, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica sa podnety, týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu – Smernica 003/2015 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Domova dôchodcov a DSS Kremnica a BBSK. 
Podľa čl.2 bodu 1. písm. c/ A čl.3 , bodov 1. až 3. smernice je zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 ods. 4 až 7 . a § 12 zákona č.307 /2014 Z.z hlavný kontrolór BBSK Ing. Michal Kňažek. Táto zodpovedná osoba prijíma, vybavuje a preveruje podnety a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom a predmetnou smernicou.

Smernica 003/2015

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=3044