PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Podmienky prijatia

Občania, ktorí požiadajú o umiestnenie v našom zariadení, sú prijímaní v súlade so Z.č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zásad prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb BBSK.

Infomácia pre občana

Zariadenie pre seniorov (predtým domov dôchodcov) poskytuje sociálnu službu: pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytnutie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.

Pre prijatie do zariadenia pre seniorov je potrebné:

 1. Žiadateľ, resp. jeho zástupca si vyzdvihne žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a tlačivo pre Lekársky nález na mestskom- obecnom úrade v mieste svojho bydliska.
 2. Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález od praktického lekára žiadateľ doručí na mestský, resp. obecný úrad.
 3. Mestský – obecný úrad zabezpečí posúdenie Posudku odkázanosti na soc. službu a v ňom stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu –  zariadenie pre seniorov.

Domov sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálnu službu: pre zdravotne postihnutého občana s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím celoročnou formou pobytu.

Pre prijatie do DSS je potrebné:

 1. Žiadateľ, resp. jeho zástupca, si vyzdvihne Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pre svojho ošetrujúceho lekára na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej BBSK), Odbor sociálnych politík   so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP 23, v zariadeniach sociálnych služieb BBSK, na mestskom – obecnom úrade, na našej webovej stránke.  www.dsskremnica.sk
 2. Vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález od praktického lekára žiadateľ doručí na adresu:  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
 3. ÚBBSK – Odelenie sociálnych služieb a zdravotníctva  vypracuje Posudok odkázanosti na sociálnu službu a v ňom stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu – domov sociálnych služieb.

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť:

 • vyjadrenie o zdravotnom stave žiadateľa
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • osobné ošatenie podľa zoznamu
 • hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady
 • lieky na 3 dni
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak ho má určeného)

Zoznam osobných vecí potrebných pri prijatí obyvateľa do Domova dôchodcov a DSS v Kremnici

 

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=231