NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Return to Odborné činnosti

Sociálne poradenstvo a sociálna starostlivosť

Žiadateľ – občan má možnosť zoznámiť sa so zamestnancami a obyvateľmi zariadenia, priestormi a rôznymi aktivitami pred prijatím do zariadenia formou osobnej návštevy, zaslaním informačného materiálu.

Sociálna starostlivosť je poskytovaná všetkým obyvateľom podľa ich potrieb sociálnym pracovníkom. Zabezpečuje im osobnú korešpondenciu, nákupy, kontakt s rodinou, priateľmi, bývalými spolupracovníkmi. Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy obyvateľa. Pripravujeme podklady pre uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, výpočtový list, návrhy úhrad, výplaty dôchodkov, evidenciu dovoleniek a inej neprítomnosti obyvateľa v zariadení. Vedie s nimi individuálne rozhovory, individuálne plány rozvoja osobnosti. Svojou prácou napomáha k ľahšiemu priebehu adaptácie obyvateľa.

Poradenstvo poskytujeme individuálne obyvateľovi v rámci sociálnej starostlivosti v právnej a sociálno- právnej oblasti ako aj rodinných príslušníkom, ktorí opatrujú starého človeka, neskôr budúceho obyvateľa zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb. Tieto služby poskytujeme akýmkoľvek záujemcom, ak o ne požiadajú.

Pracovníci zdravotného úseku poskytujú poradenstvo v ošetrovateľskej a opatrovateľskej oblasti, najmä pri opatrovaní a ošetrovaní imobilných, dementných a obyvateľov v terminálnom štádiu života.

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=123