PLÁN A REŽIME NÁVŠTEV OD 23.4.2021 - kliknutím otvorte v PDF v novom okne [91kB]

NAŠE WEBOVÉ SÍDLO AKTUÁLNE REKONŠTRUUJEME. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Odborné činnosti

Permanent link to this article: https://dsskremnica.sk/?page_id=12

Ošetrovateľská starostlivosť

Vykonávajú ju zamestnanci zdravotného úseku nepretržite 24 hodín denne. Na základe odporúčania lekára zabezpečujú základné zdravotné úkony (preväzy, výdaj, podávanie, objednávanie liekov a pomôcok pre inkontinentných obyvateľov a iné). Odborné zdravotné úkony a vyšetrenia sa vykonávajú v odborných ambulanciách  alebo pri návšteve odborného lekára v zariadení. Lekár prvého kontaktu navštevuje obyvateľov v zariadení, pokiaľ sa …

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (predtým zaopatrenie) podľa stupňa odkázanosti  poskytujú zamestnanci zdravotno úseku. Je to pomoc a asistencia pri nepriaznivom zdravotnom stave obyvateľa, pri poruchách sebestačnosti. Obyvatelia sú zaradení do stupňa odkázanosti podľa svojich schopností, možností a samostatnosti a spôsobu vykonávať: stravovanie, obliekanie, kúpanie, osobnú hygienu, chôdzu, používanie WC, …

Pracovná terapia

Zameraná je tak, aby obyvateľa zaujala, mala svoj cieľ. Všetko závisí od jeho  zdravotných schopností, možností a vôle. Má rôzne formy: ručné práce, ktorých techniku už ovládali pred prijatím do DD a DSS a znovu v nich pokračujú (háčkovanie, pletenie, tkanie, vyšívanie, vyrezávanie z dreva, modelovanie, maľovanie) ručné práce, ktorých techniku sa učia (tkanie kobercov, …

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie. Najväčší dôraz je kladený na rozvoj komunikačných zručností, na  rozvíjanie sociálnych zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s plánovaním, aby sa predišlo zabúdaniu už naučeného. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, …

Sociálne poradenstvo a sociálna starostlivosť

Žiadateľ – občan má možnosť zoznámiť sa so zamestnancami a obyvateľmi zariadenia, priestormi a rôznymi aktivitami pred prijatím do zariadenia formou osobnej návštevy, zaslaním informačného materiálu. Sociálna starostlivosť je poskytovaná všetkým obyvateľom podľa ich potrieb sociálnym pracovníkom. Zabezpečuje im osobnú korešpondenciu, nákupy, kontakt s rodinou, priateľmi, bývalými spolupracovníkmi. Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy obyvateľa. …

Sprostredkovanie tlmočenia a asistencie

Pri vybavovaní  úradných záležitostí pre obyvateľov s poruchami sluchu sprostredkujeme tlmočenie v posunkovej reči. Úzko spolupracujeme so Zväzom sluchovopostihnutých vo Zvolene. Pre nevidiacich obyvateľov zabezpečujeme pomoc cez Úniu nevidiacich v Banskej Bystrici.