Print this Stránka

Poradovník

Oznámenie! 

Poradovníky čakateľov pre druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme v DD a DSS Kremnica a to pre domov sociálnych služieb a pre zariadenie pre seniorov:

Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, § 4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a  Smernice č. 001/2016/ODDSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja od 1.3.2016. ÚBBSK zverejňuje poradovníky čakateľov o poskytovanie sociálnej služby na svojej internetovej stránke, teda aj poradovník čakateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie v DD a DSS Kremnica.

Kontaktná osoba pre zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okrese Banská Bystrica je:

JUDr.Mgr. Silvia Lorencová – odborná referentka Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK, č.tel.: 048/4325 596, e-mail: silvia.lorencova@bbsk.sk

Aktuálne poradovníky podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

https://www.bbsk.sk/Občan/Sociálneslužby/InformáciaoporadovníkochvZSS.aspx


 


 

 

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?page_id=1313