Print this Stránka

Odborné činnosti

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?page_id=12

ošetrovanie

Ošetrovateľská starostlivosť

Vykonávajú ju zamestnanci zdravotného úseku nepretržite 24 hodín denne. Na základe odporúčania lekára zabezpečujú základné zdravotné úkony (preväzy, výdaj, podávanie, objednávanie liekov a pomôcok pre inkontinentných obyvateľov a iné). Odborné zdravotné úkony a vyšetrenia sa vykonávajú v odborných ambulanciách  alebo pri návšteve odborného lekára v zariadení. Lekár prvého kontaktu navštevuje obyvateľov v zariadení, pokiaľ sa …

Zobraziť stránku »

asistencia pri chodzi

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (predtým zaopatrenie) podľa stupňa odkázanosti  poskytujú zamestnanci zdravotno úseku. Je to pomoc a asistencia pri nepriaznivom zdravotnom stave obyvateľa, pri poruchách sebestačnosti. Obyvatelia sú zaradení do stupňa odkázanosti podľa svojich schopností, možností a samostatnosti a spôsobu vykonávať: stravovanie, obliekanie, kúpanie, osobnú hygienu, chôdzu, používanie WC, …

Zobraziť stránku »

Pracovná terapia

Pracovná terapia

Zameraná je tak, aby obyvateľa zaujala, mala svoj cieľ. Všetko závisí od jeho  zdravotných schopností, možností a vôle. Má rôzne formy: ručné práce, ktorých techniku už ovládali pred prijatím do DD a DSS a znovu v nich pokračujú (háčkovanie, pletenie, tkanie, vyšívanie, vyrezávanie z dreva, modelovanie, maľovanie) ručné práce, ktorých techniku sa učia (tkanie kobercov, …

Zobraziť stránku »

nacvik malovania kosika

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie. Najväčší dôraz je kladený na rozvoj komunikačných zručností, na  rozvíjanie sociálnych zručností, zručností rozhodovania, zručností spojených s plánovaním, aby sa predišlo zabúdaniu už naučeného. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, …

Zobraziť stránku »

socialna praca

Sociálne poradenstvo a sociálna starostlivosť

Žiadateľ – občan má možnosť zoznámiť sa so zamestnancami a obyvateľmi zariadenia, priestormi a rôznymi aktivitami pred prijatím do zariadenia formou osobnej návštevy, zaslaním informačného materiálu. Sociálna starostlivosť je poskytovaná všetkým obyvateľom podľa ich potrieb sociálnym pracovníkom. Zabezpečuje im osobnú korešpondenciu, nákupy, kontakt s rodinou, priateľmi, bývalými spolupracovníkmi. Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy obyvateľa. …

Zobraziť stránku »

Sprostredkovanie tlmočenia a asistencie

Pri vybavovaní  úradných záležitostí pre obyvateľov s poruchami sluchu sprostredkujeme tlmočenie v posunkovej reči. Úzko spolupracujeme so Zväzom sluchovopostihnutých vo Zvolene. Pre nevidiacich obyvateľov zabezpečujeme pomoc cez Úniu nevidiacich v Banskej Bystrici.

Zobraziť stránku »